9- دیدار بزرگان موسیقی مقامی شیروان با بزرگترین فیلسوف جهان حکیم ارد بزرگ - شیران شیروان. شیروان شهر حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان)
X
تبلیغات
زولا

9- دیدار بزرگان موسیقی مقامی شیروان با بزرگترین فیلسوف جهان حکیم ارد بزرگ

بخش نهم تصاویر دیدار اساتید برجسته موسیقی مقامی شیروان با اسطوره جهانی این شهر (( حکیم ارد بزرگ)) در روستای گرماب شیروان تقدیم می گردد :


برای دیدن عکس ها در اندازه بزرگتر ، بر روی آنها کلیک کنید


حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان , great orod , hakim orod bozorg , mojtaba shoraka , shirvan , برترین فیلسوف جهان ، مجتبی شرکاء ، اردبزرگ ، عکس سفر حکیم ارد بزرگ به شیروان ، فیلسوف ایرانی ، موسیقی مقامی شیروان ، اساتید موسیقی شیروان ، شهر شیروان

برای دیدن عکس ها در اندازه بزرگتر ، بر روی آنها کلیک کنید

حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان , great orod , hakim orod bozorg , mojtaba shoraka , shirvan , برترین فیلسوف جهان ، مجتبی شرکاء ، اردبزرگ ، عکس سفر حکیم ارد بزرگ به شیروان ، فیلسوف ایرانی ، موسیقی مقامی شیروان ، اساتید موسیقی شیروان ، شهر شیروان

برای دیدن عکس ها در اندازه بزرگتر ، بر روی آنها کلیک کنید

حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان , great orod , hakim orod bozorg , mojtaba shoraka , shirvan , برترین فیلسوف جهان ، مجتبی شرکاء ، اردبزرگ ، عکس سفر حکیم ارد بزرگ به شیروان ، فیلسوف ایرانی ، موسیقی مقامی شیروان ، اساتید موسیقی شیروان ، شهر شیروان

برای دیدن عکس ها در اندازه بزرگتر ، بر روی آنها کلیک کنید

حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان , great orod , hakim orod bozorg , mojtaba shoraka , shirvan , برترین فیلسوف جهان ، مجتبی شرکاء ، اردبزرگ ، عکس سفر حکیم ارد بزرگ به شیروان ، فیلسوف ایرانی ، موسیقی مقامی شیروان ، اساتید موسیقی شیروان ، شهر شیروان

برای دیدن عکس ها در اندازه بزرگتر ، بر روی آنها کلیک کنید

حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان , great orod , hakim orod bozorg , mojtaba shoraka , shirvan , برترین فیلسوف جهان ، مجتبی شرکاء ، اردبزرگ ، عکس سفر حکیم ارد بزرگ به شیروان ، فیلسوف ایرانی ، موسیقی مقامی شیروان ، اساتید موسیقی شیروان ، شهر شیروان

برای دیدن عکس ها در اندازه بزرگتر ، بر روی آنها کلیک کنید

حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان , great orod , hakim orod bozorg , mojtaba shoraka , shirvan , برترین فیلسوف جهان ، مجتبی شرکاء ، اردبزرگ ، عکس سفر حکیم ارد بزرگ به شیروان ، فیلسوف ایرانی ، موسیقی مقامی شیروان ، اساتید موسیقی شیروان ، شهر شیروان

برای دیدن عکس ها در اندازه بزرگتر ، بر روی آنها کلیک کنید

حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان , great orod , hakim orod bozorg , mojtaba shoraka , shirvan , برترین فیلسوف جهان ، مجتبی شرکاء ، اردبزرگ ، عکس سفر حکیم ارد بزرگ به شیروان ، فیلسوف ایرانی ، موسیقی مقامی شیروان ، اساتید موسیقی شیروان ، شهر شیروان

برای دیدن عکس ها در اندازه بزرگتر ، بر روی آنها کلیک کنید

حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان , great orod , hakim orod bozorg , mojtaba shoraka , shirvan , برترین فیلسوف جهان ، مجتبی شرکاء ، اردبزرگ ، عکس سفر حکیم ارد بزرگ به شیروان ، فیلسوف ایرانی ، موسیقی مقامی شیروان ، اساتید موسیقی شیروان ، شهر شیروان

برای دیدن عکس ها در اندازه بزرگتر ، بر روی آنها کلیک کنید

حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان , great orod , hakim orod bozorg , mojtaba shoraka , shirvan , برترین فیلسوف جهان ، مجتبی شرکاء ، اردبزرگ ، عکس سفر حکیم ارد بزرگ به شیروان ، فیلسوف ایرانی ، موسیقی مقامی شیروان ، اساتید موسیقی شیروان ، شهر شیروان
استاد حسین ولی نژاد مشهور به استاد حسین بخشی(بخشی نامی خراسان ) ، آقای محمد جعفری ، حکیم ارد بزرگ (بزرگترین متفکر جهان) ، خانم مژگان اسلامی ، خانم عاطفه کشوری

حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان , great orod , hakim orod bozorg , mojtaba shoraka , shirvan , برترین فیلسوف جهان ، مجتبی شرکاء ، اردبزرگ ، عکس سفر حکیم ارد بزرگ به شیروان ، فیلسوف ایرانی ، موسیقی مقامی شیروان ، اساتید موسیقی شیروان ، شهر شیروان
استاد حسین ولی نژاد مشهور به استاد حسین بخشی(بخشی نامی خراسان ) ، آقای محمد جعفری (عضو هیئت موسس انجمن فرهیختگان شیروان) ، حکیم ارد بزرگ (بزرگترین متفکر جهان) ، خانم مژگان اسلامی ، خانم عاطفه کشوری

حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان , great orod , hakim orod bozorg , mojtaba shoraka , shirvan , برترین فیلسوف جهان ، مجتبی شرکاء ، اردبزرگ ، عکس سفر حکیم ارد بزرگ به شیروان ، فیلسوف ایرانی ، موسیقی مقامی شیروان ، اساتید موسیقی شیروان ، شهر شیروان
ایستاده آقای جلال محمدی و آقای کورش محمدی
نشسته : استاد رستم مهرگان (حنجره طلایی ایران) ، استاد حسین ولی نژاد مشهور به استاد حسین بخشی(بخشی نامی خراسان ) ، آقای محمد جعفری ، حکیم ارد بزرگ (بزرگترین متفکر جهان) ، خانم مژگان اسلامی

حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان , great orod , hakim orod bozorg , mojtaba shoraka , shirvan , برترین فیلسوف جهان ، مجتبی شرکاء ، اردبزرگ ، عکس سفر حکیم ارد بزرگ به شیروان ، فیلسوف ایرانی ، موسیقی مقامی شیروان ، اساتید موسیقی شیروان ، شهر شیروان

برای دیدن عکس ها در اندازه بزرگتر ، بر روی آنها کلیک کنید

حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان , great orod , hakim orod bozorg , mojtaba shoraka , shirvan , برترین فیلسوف جهان ، مجتبی شرکاء ، اردبزرگ ، عکس سفر حکیم ارد بزرگ به شیروان ، فیلسوف ایرانی ، موسیقی مقامی شیروان ، اساتید موسیقی شیروان ، شهر شیروان

برای دیدن عکس ها در اندازه بزرگتر ، بر روی آنها کلیک کنید

حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان , great orod , hakim orod bozorg , mojtaba shoraka , shirvan , برترین فیلسوف جهان ، مجتبی شرکاء ، اردبزرگ ، عکس سفر حکیم ارد بزرگ به شیروان ، فیلسوف ایرانی ، موسیقی مقامی شیروان ، اساتید موسیقی شیروان ، شهر شیروان

برای دیدن عکس ها در اندازه بزرگتر ، بر روی آنها کلیک کنید

حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان , great orod , hakim orod bozorg , mojtaba shoraka , shirvan , برترین فیلسوف جهان ، مجتبی شرکاء ، اردبزرگ ، عکس سفر حکیم ارد بزرگ به شیروان ، فیلسوف ایرانی ، موسیقی مقامی شیروان ، اساتید موسیقی شیروان ، شهر شیروان
حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) و استاد یونسعلی ثابتی (استاد آواز سنتی)

ایستاده از راست : احمد حیدری،امید حیدری،خان محمد آدینه پور(استاد موسیقی مقامی خراسان)،حمید صادقی(استاد سه تار)یونس ثابتی(استاد آوازسنتی) ، استاد رستم مهرگان(حنجره طلای) حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) ، استاد حسین ولی نژاد(استاد دوتار )،ناشناس،محمد جعفری(عضو هیت موسس فرهیختگان)،کوروش محمدی(هنرمند سنتی)،جلال محمدی،عقیل اصلی (هنرمند مجسمه ساز) ، حاج علی آزاد ، رضا جوانشیر ، عبدا.. وثوقی ردیف دوم ایستاده از راست: قاسم وطن دوست ،علی فرهود (هنرمند تتائتر)علی اصغر پاکدل،علی غلامزاده، رجبعلی مرادیان،اسماعیل زارع،نصرا... عوض زاده ، ناشناس ، بهرام حیدری ، مهندس علی باقری(استاد دف)ابوالفضل حسینی،مهندس حسین سهرابی نشسته از راست :طهماسبی ، قلی زاده ، استاد اصغر قربانی (استاد نی ) ، مهندس قاسم جوانشیر ، مهندس منوچهر نبی زاده ، مهندس حسین رمضانی ، روژان جوانشیر  ، احسان عوض زاده ، قاسمی ، قربان محمد شاکری ، روح ا... زارع ، محمد شاکری (عضوشورای روستا ، بخش مرکزی و شهرستان ) ، عرفان افتخاری ، علیرضا جوانشیر
ایستاده از راست : احمد حیدری،امید حیدری،خان محمد آدینه پور(استاد موسیقی مقامی خراسان)،حمید صادقی(استاد سه تار) ، استاد یونسعلی ثابتی (استاد آوازسنتی) ، استاد رستم مهرگان(حنجره طلای) حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) ، استاد حسین ولی نژاد(استاد دوتار )،ناشناس،محمد جعفری(عضو هیت موسس فرهیختگان)،کوروش محمدی(هنرمند سنتی)،جلال محمدی،عقیل اصلی (هنرمند مجسمه ساز) ، حاج علی آزاد ، رضا جوانشیر ، عبدا.. وثوقی
ردیف دوم ایستاده از راست: قاسم وطن دوست ،علی فرهود (هنرمند تتائتر)علی اصغر پاکدل،علی غلامزاده، رجبعلی مرادیان ،اسماعیل زارع،نصرا... عوض زاده ، ناشناس ، بهرام حیدری ، مهندس علی باقری(استاد دف)ابوالفضل حسینی،مهندس حسین سهرابی
نشسته از راست :طهماسبی ، قلی زاده ، استاد اصغر قربانی (استاد نی ) ، مهندس قاسم جوانشیر ، مهندس منوچهر نبی زاده ، مهندس حسین رمضانی ، روژان جوانشیر  ، احسان عوض زاده ، قاسمی ، قربان محمد شاکری ، روح ا... زارع ، محمد شاکری (عضوشورای روستا ، بخش مرکزی و شهرستان ) ، عرفان افتخاری ، علیرضا جوانشیر

ایستاده از راست : احمد حیدری،امید حیدری،خان محمد آدینه پور(استاد موسیقی مقامی خراسان)،حمید صادقی(استاد سه تار)یونس ثابتی(استاد آوازسنتی) ، استاد رستم مهرگان(حنجره طلای) حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) ، استاد حسین ولی نژاد(استاد دوتار )،ناشناس،محمد جعفری(عضو هیت موسس فرهیختگان)،کوروش محمدی(هنرمند سنتی)،جلال محمدی،عقیل اصلی (هنرمند مجسمه ساز) ، حاج علی آزاد ، رضا جوانشیر ، عبدا.. وثوقی ردیف دوم ایستاده از راست: قاسم وطن دوست ،علی فرهود (هنرمند تتائتر)علی اصغر پاکدل،علی غلامزاده، رجبعلی مرادیان،اسماعیل زارع،نصرا... عوض زاده ، ناشناس ، بهرام حیدری ، مهندس علی باقری(استاد دف)ابوالفضل حسینی،مهندس حسین سهرابی نشسته از راست :طهماسبی ، قلی زاده ، استاد اصغر قربانی (استاد نی ) ، مهندس قاسم جوانشیر ، مهندس منوچهر نبی زاده ، مهندس حسین رمضانی ، روژان جوانشیر  ، احسان عوض زاده ، قاسمی ، قربان محمد شاکری ، روح ا... زارع ، محمد شاکری (عضوشورای روستا ، بخش مرکزی و شهرستان ) ، عرفان افتخاری ، علیرضا جوانشیر

برای دیدن عکس ها در اندازه بزرگتر ، بر روی آنها کلیک کنید

حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان , great orod , hakim orod bozorg , mojtaba shoraka , shirvan , برترین فیلسوف جهان ، مجتبی شرکاء ، اردبزرگ ، عکس سفر حکیم ارد بزرگ به شیروان ، فیلسوف ایرانی ، موسیقی مقامی شیروان ، اساتید موسیقی شیروان ، شهر شیروان
علی فرهود (بازیگر و هنرمند تئاتر) ، حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) ،محمود فرهود ، استاد غریب رضا فلاح (استاد دوتار) ، استاد حسین ولی نژاد (بخشی نامی خراسان ) ، استاد خان محمد آدینه پور (استاد موسیقی مقامی خراسان)

حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان , great orod , hakim orod bozorg , mojtaba shoraka , shirvan , برترین فیلسوف جهان ، مجتبی شرکاء ، اردبزرگ ، عکس سفر حکیم ارد بزرگ به شیروان ، فیلسوف ایرانی ، موسیقی مقامی شیروان ، اساتید موسیقی شیروان ، شهر شیروان
استاد یونسعلی ثابتی (استاد آوازسنتی) ، استاد کرم گل افروز (استاد دو تار و فرزند مرحوم علی بخشی)، استاد غریب رضا فلاح (استاد دوتار) ، حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف دنیا) ، استاد حسین ولی نژاد (بخشی نامی خراسان )

حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان , great orod , hakim orod bozorg , mojtaba shoraka , shirvan , برترین فیلسوف جهان ، مجتبی شرکاء ، اردبزرگ ، عکس سفر حکیم ارد بزرگ به شیروان ، فیلسوف ایرانی ، موسیقی مقامی شیروان ، اساتید موسیقی شیروان ، شهر شیروان
پایان مراسم دیدار اساتید موسیقی مقامی و فیلسوف جهانی شیروان و لحظه خارج شدن حکیم ارد بزرگ از محل برگزاری مراسم در روستای گرماب شیروان

برای دیدن عکس ها در اندازه بزرگتر ، بر روی آنها کلیک کنیدنظرات (5)

در اینجا گنجینه فرهنگ و هنر شیروان را در قاب تصاویر شیران شیروان دیدیم
از شما متشکریم .
من عکس های دسته جمعی رو خیلی دوست دارم یک شور خاصی تو عکس های دسته جمعی هست خصوصا وقتی حکیم بزرگ شیروانی در آن عکس باشه
اساتید موسیقی شیروان چه با افتخار با بزرگترین فیلسوف ایران عکس می گیرند
کاش خبر می دادن من هم با رضا و خانواده به این مراسم میومدیم و با حکیم عکس می گرفتیم حیف که دیگه وقتش گذشت
یعنی میشه ...
ما هم ...
یه روزی ...
حکیم بزرگ شیروان را ...
در خود شیروان ...
بی واسطه و از نزدیک ...
ببینیم؟...
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نظر بدهید
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد